องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
 


โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ(ห้องน้ำ)


องค์การบริหารส่วนตำบลคลแงห้า นำงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี มาปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ คือนางมาเรียม ยนา และนางสาวดวงพร แจ่มมา นายเหรียญทอง เจิมภักดี

2022-03-11
2021-11-11
2021-10-31
2021-09-30
2021-09-01
2021-08-11
2021-08-10
2021-07-28
2021-07-27
2021-07-26