องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 03 กันยายน 2562

สำนักงานปลัด


 

  นายศิริพงศ  อยู่หนูสิงห์  
  หัวหน้าสำนักงานปลัด  
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายนโยบายและแผน

 นางสาวอุษณีย์ วงศ์บางชวด  นางสาวธัญญามาศ  ขวัญไฝ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป    หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
       
 นายสุมิตร์  ตันติยวงค์   
  นางทิพวรรณ  ภู่แก้ว   
  นางสาวจริยา  อ่อนวิมล  นางปริชาติ  สงลา
นิติกรชำนาญการ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   นักวิเคราะห์นโยบาย
   และแผนชำนาญการ 
  นักวิเคราะห์นโยบาย
 และแผนปฏิบัติการ
 
นายสาธิต  พงษ์กลับ  นายวิชัย  บำเรอ 
นางสาวสุจิตตา  คำคัญ 
 
นิติกรปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
   
นายทิวกร  แย้มศรี 
นางสาวทัศนีย์  บุญประทุม    
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
   
   
นายศราวุธ  บางชวด
นางสาวสุริสา  โป๊ะแก้ว    
ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
   
   
นายมาเรศ  แตงเผือก นางสาวปาณิศา  นนทนาคร    
ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์    
   
นายสมมาตร  เกตุเอี่ยม นางสาวนาตยา  หงษ์สาชัย    
พนักงานดับเพลิง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    
   
นายณัฐพงษ์  ฉิมคราม
 นายสมชาย  กลับทอง    
พนักงานดับเพลิง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา    
   
นายอำนาจ สังขะจร นายวรวิทย์ เสาะแสวง    
พนักงานดับเพลิง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา    
   
  นายยุทธพงศ์  ยิ้มละม้าย นายพรชัย  บางชวด    
พนักงานดับเพลิง พนักงานขับรถยนต์    
   
นายพงศกร  กล่อมเลียงวงษ์ นางสาวสุภัทรา  สาคร    
คนงานทั่วไป
 คนงานทั่วไป    
   
นายพงศธร  ณรงค์
นางสาวพรรวรินทร์  การันต์    
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานอำเภอคลองหลวง