องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 03 กันยายน 2562

หัวหน้าส่วนราชการ

   
  นางสาวมณีรัตน์  ภักค์ธนเศรษฐ
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  

 

นายศราวุฒิ  เทพรอด
นางสาวณัชนันทน์  นนทนาคร
 รองปลัด อบต.คลองห้า
รองปลัด อบต.คลองห้า

 

 นายศิริพงศ  อยู่หนูสิงห์ นางอุบลวรรณ  ชารีผาย นายถาวร  พงษ์กำเนิด
หน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

 
 นางสาวขัวญเรือน  พุ่มประดล นางสาวรัตติกรณ์  มีอุตสาห์  นางสาวสิรามล  เจริญลา
 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม