องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
  เนื่องจากอบต.คลองห้าได้ปิดสำนักงานชั่วคราวจากสถานการณ์ความรุนแรงของโรคโควิด-19  กรณีที่จำเป็นต้องติดต่อเกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้ ติดต่อได้ที่.เบอร์ 084-4398782  เนื่องจากอบต.คลองห้าได้ปิดสำนักงานชั่วคราวจากสถานการณ์ความรุนแรงของโรคโควิด-19  กรณีที่จำเป็นต้องติดต่อเกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้ ติดต่อได้ที่.เบอร์ 084-4398782  เนื่องจากอบต.คลองห้าได้ปิดสำนักงานชั่วคราวจากสถานการณ์ความรุนแรงของโรคโควิด-19  กรณีที่จำเป็นต้องติดต่อเกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้ ติดต่อได้ที่.เบอร์ 084-4398782  เนื่องจากอบต.คลองห้าได้ปิดสำนักงานชั่วคราวจากสถานการณ์ความรุนแรงของโรคโควิด-19  กรณีที่จำเป็นต้องติดต่อเกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้ ติดต่อได้ที่.เบอร์ 084-4398782    
 

 

 

 

 


  ประชาสัมพันธ์ ประกาศกฏกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะด...
   

ประชาสัมพันธ์ ประกาศกฏกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับคนพิการ(ฉบับที่2)

  กิจกรรมปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น(ด้านการทำ...
   

ภูมิปัญญาด้านการทำกระเป๋าผ้าลายไทย

นางจิตร์  ยีนิส หมู่ที่ 2 ตำบลคลองห้า  อำเ...

  กิจกรรมปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น(ด้านการเก...
   

ภูมิปัญญาด้านการเกษตร

นายพิกุล  เจนกระบวน หมู่ที่ 12 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จัง...

  กิจกรรมปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น(ด้านการทำ...
   

ภูมิปัญญาด้านการทำหมี่กรอบ

นางนวลปรางค์  มั่นเพียร  หมู่ที่ 2 ตำบลคลองห้า อำเ...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 03 กันยายน 2562

 

 
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้