องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  รวมภาพการรับมอบของขวัญวันเด็กจากผู้ประกอบการและผู้...
   
  การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจา...
   

การสำรวจพืช ในพื้นที่ปกปัก วัดหัตสารเกษตร หมู่ 8 

  โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิก...
   

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดปทุมธานี

  เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีอายุ100ปีขึ้นไป
   

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้าร่วมกับศูนย์สวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 03 กันยายน 2562

 

 
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง