องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการใช้คู่มือบริการประชาชน [ 21 ก.ค. 2558 ]18
2 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ [ 21 ก.ค. 2558 ]18
3 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ [ 21 ก.ค. 2558 ]19
4 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ [ 21 ก.ค. 2558 ]18
5 การแจ้งขุดดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]17
6 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ก.ค. 2558 ]17
7 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 33 [ 21 ก.ค. 2558 ]18
8 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถเพื่อการอื่น ตามมาตรา 34 [ 21 ก.ค. 2558 ]18
9 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 21 ก.ค. 2558 ]18
10 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 21 ก.ค. 2558 ]17
11 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 32 [ 21 ก.ค. 2558 ]17
12 การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 21 ก.ค. 2558 ]18
13 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 [ 21 ก.ค. 2558 ]17
14 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 21 ก.ค. 2558 ]18
15 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 21 ก.ค. 2558 ]18
16 การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ก.ค. 2558 ]18
17 การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 21 ก.ค. 2558 ]17
18 การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ [ 21 ก.ค. 2558 ]18
19 การชำระภาษีป้าย [ 21 ก.ค. 2558 ]21
20 การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]18
 
หน้า 1|2