องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]3
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]3
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]3
4 นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]3
5 การแสดงเจตจำนงความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 13 ม.ค. 2565 ]3
6 ประกาศองค์ารบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]3
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]3