องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 
 


นายนุกูล เกาะโพธิ์ นายกอบต.คลองห้า นายสุชาติ โป๊ะแก้ว รองนายกอบต.คลองห้า นายสมชาย อยู่ยืน รองนายกอบต.คลองห้า นายวิชิต เนียมบุญเจือ เลขานุการ นายกอบต.คลองห้า นางสาวณิชาภัทร์ สงวนวงษ์ รองปลัดอบต.คลองห้า


นายนุกูล เกาะโพธิ์ นายกอบต.คลองห้า นายสุชาติ โป๊ะแก้ว รองนายกอบต.คลองห้า นายสมชาย อยู่ยืน รองนายกอบต.คลองห้า นายวิชิต เนียมบุญเจือ เลขานุการ นายกอบต.คลองห้า นางสาวณิชาภัทร์ สงวนวงษ์ รองปลัดอบต.คลองห้า นางสาวขวัญเรือน พุ่มประดล ผอ.กองการศึกษา และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ทั้ง 3 ศูนย์ เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 8

2023-09-01
2023-08-31
2023-08-29
2023-08-28
2023-08-22
2023-08-11
2023-06-21
2023-06-02
2023-05-29
2023-05-26