องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 
 


กิจกรรมขับเคลื่อนจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ และพนักงานประจำปี 2566


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมการชี้แจงการนำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. 2566 ของอบต.คลองห้ามาใช้ และให้นำแนวปฏิบัติ Do's & Don'ts มาใช้เป็นการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม เป็นหลักการแนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของข้าราชการและพนักงานในสังกัด เพื่อให้ข้าราชการและพนักงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ถือเป็นหลักในการปฏิบัติราชการทุกคน และได้จัดทำแผ่นป้ายมอบให้ผอ.แต่ละกองไปติดบริเวณห้องทำงานเพื่อประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่งด้วย

2023-09-01
2023-08-31
2023-08-29
2023-08-28
2023-08-22
2023-08-11
2023-06-21
2023-06-02
2023-05-29
2023-05-26