องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 

 

 

สำนักปลัด


 

  นายศิริพงศ  อยู่หนูสิงห์  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 นางสาวอุษณีย์ วงศ์บางชวด  นางสาวธัญญามาศ  ขวัญไฝ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ   หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
       
นายสาธิต  พงษ์กลับ   นางทิพวรรณ  ภู่แก้ว   
  นางสาวจริยา  อ่อนวิมล  นางปริชาติ  สงลา
นิติกรชำนาญการ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   นักวิเคราะห์นโยบาย
   และแผนชำนาญการ 
  นักวิเคราะห์นโยบาย
 และแผนชำนาญการ 
นายอัมรินทร์ ศักดิ์เจริญกุล
นายพงศพิชาญ  จั่นคำ
นางสาวสุจิตตรา  คำคัญ 
 นางสาวปาณิศา  นนทนาคร
ผู้ช่วยนิติกร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
   
นายทิวกร  แย้มศรี 
นางสาวสุริสา  โป๊ะแก้ว
   
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล    
 
 
นายศราวุธ  บางชวด
นางสาวทัศนีย์  บุญประทุม
 
ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
   


   


   


   

   
นายสมมาตร  เกตุเอี่ยม
   
พนักงานดับเพลิง
   
   
นายณัฐพงษ์  ฉิมคราม
 นายสมชาย  กลับทอง    
พนักงานดับเพลิง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา    
   
นายอำนาจ สังขะจร นายวรวิทย์ เสาะแสวง    
พนักงานดับเพลิง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา    
   
  นายยุทธพงศ์  ยิ้มละม้าย นายพรชัย  บางชวด    
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์