องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 

 

 

กองช่าง


 
  นายเกียรติพร  เกตุแก้ว  
  หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง  

ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร


ฝ่ายก่อสร้าง

 
นายเกียรติพร  เกตุแก้ว
-ว่าง-
 หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร 
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง   
     
นายวิรุต  ช่างโต นายกิตติศักดิ์  โกฏิหอม นายปกาศิต  โพธิพฤกษ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ
     
นางสาวชนาภา  อิ่มเงิน    นายรังสรรค์ พิมพ์ทอง นายประทวน มีทอง  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ     พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง  ผู้ช่วยช่างประปา
       
นางสาวศศิธร  สงวนศักดิ์      นายนรงค์  บัวยัง   นายภาสกร  ใจปทุม   นายภาณุทัตต์  ศิริบุตร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป     พนักงานผลิตน้ำประปา     ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
   
 
นายวิโรจน์  ปึกขาว    นายธวัช  มั่งม่วง     นายสุธี  หนูรอด  นายพรเทพ  มั่งมีสิน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดลาง    ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 
 
นายนิทัศน์  โพธิ์สุข              นายสมชาย  ฉัตร์แหลม     นายเฉลิมขวัญ  มั่งม่วง นายจิตตกร  วันมี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป        ผู้ช่วยนายช่างโยธา     ผู้ช่วยนายช่างโยธา      ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
   
  นายเมธา  แฉ่งพวง      
     คนงานทั่วไป