องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 

 

 

กองสวัสดิการสังคม


 

  นางสาวสิรามล เจริญลา  
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์


ฝ่ายพัฒนาชุมชน

-ว่าง- 
     -ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
นางสาวอนันตยา  ใยสามเสน 

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป นางสาวปาณิดา  ตาปันโย
นายมานพ บางชวด
-ว่าง-
นายสาโรจน์  กล่ำอยู่สุข

พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน