องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การส่งเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
แนวทางการพัฒนา 1.1. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1.1. ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมและการขนส่ง
 1.1.2. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 1.1.3. จัดทำผังเมืองและการควบคุมอาคาร
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
2.1. การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.1.1. ส่งเสริมการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น
2.1.2. ส่งเสริมการบริหารและบังคับการเทศกิจ
2.1.3. ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย
2.1.4. ส่งเสริมการรณรงค์เพื่อให้เกิดวินัยจราจรลดการเกิดอุบัติเหตุ
2.1.5. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบรรเทาสาธารณภัย
2.1.6. เยียวยาช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย
2.1.7. ก่อสร้างและปรับปรุงประตูระบายน้ำหรือทางระบายน้ำ  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  ภัยแล้ง  และน้ำท่วมขัง
2.1.8. ศูนย์ประสานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
2.1.9. จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
2.1.10. ศูนย์จิตอาสา
2.1.11. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ
2.2. การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
2.2.1. การสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ป่วยโรคเอดส์  และผู้ป่วยที่ยากไร้
2.2.2. การสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
2.2.3. ช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2.4. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
2.2.5. ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาทางสังคม ฯลฯ
2.3. การส่งเสริมสาธารณสุข  กีฬา  และนันทนาการ
2.3.1. ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2.3.2. การให้บริการสาธารณสุข
2.3.3. ช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข
2.3.4. ป้องกัน  ควบคุม  และระงับยับยั้งโรคติดต่อ  โรคระบาด ฯลฯ
2.3.5. จัดสถานที่กักกันเพื่อป้องกันระงับโรคติดต่อ
2.3.6. ส่งเสริมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
2.3.7. ให้บริการรักษาพยาบาลนอกสถานที่
2.3.8. ส่งเสริม  รักษา  ฟื้นฟูด้านสุขภาพ
2.3.9. ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
2.3.10. มวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ
2.3.11. ส่งเสริมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ฯลฯ
2.4. การส่งเสริมการศึกษา  การเรียนรู้  และข้อมูลข่าวสา
ร 2.4.1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
2.4.2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
2.4.3. ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
2.4.4. พัฒนาบริการผลิตสื่อการสอน
2.4.5. ส่งเสริมการวางแผนการจัดการศึกษา
2.4.6. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2.4.7. ส่งเสริมการศึกษาภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบำรุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
3.1. การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
3.1.1. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์
3.1.2. พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ
3.1.3. ส่งเสริมการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในแหล่งน้
3.1.4. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3.1.5. ส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ
3.1.6. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน/ชุมชน
3.1.7. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
3.1.8. พัฒนาขุดลอกเพื่อการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ
3.1.9. พัฒนากำจัดวัชพืชในพื้นที่สาธารณะ
3.1.10 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนา
4.1. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1.1. ส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1.2. อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
4.1.3. รักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่น
4.1.4. ส่งเสริมการศาสนา
4.1.5. อนุรักษ์โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  และงานศิลป์ในท้องถิ่น
4.1.6. ปลูกฝังจิดสำนึกที่ดีให้กับประชาชน ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมการเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา
5.1. การส่งเสริมอาชีพ
5.1.1. ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้า OTOP. และผลิตภัณฑ์ชุมชน
5.1.2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมของกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน
5.1.3. พัฒนาขีดความสามารถกลุ่มอาชีพสู่เชิงพาณิชย์
5.1.4. ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ
5.1.5. พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ ฯลฯ
5.2. การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการพัฒนาด้านการเกษตร
5.2.1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร
5.2.2. ส่งเสริมความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตร
5.2.3. พัฒนาขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
5.2.4. ส่งเสริมพืชผักสวนครัวและผลไม้
5.2.5. ช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรกร
5.2.6. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
5.2.7. ส่งเสริมการประมง
5.2.8. ส่งเสริมการแปรรูปการเกษตร ฯลฯ
5.3. การส่งเสริมการลงทุน
5.3.1. ส่งเสริมการลงทุน
5.3.2. ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน
5.3.3. ส่งเสริมกองทุนหมู่บ้านและชุมชน  เพื่อยกระดับไปสู่สถาบันการเงินชุมชน ฯลฯ
5.4. การวิสาหกิจชุมชน
5.4.1. พัฒนานวัตกรรมของวิสาหกิจชุมชนทั้งภาคการผลิต  สินค้า  และบริการ
5.4.2. พัฒนาการให้ความรู้ภาคการผลิตและตลาดแรงงานให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ แนวทางการพัฒนา
6.1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
6.1.1. สนับสนุนการประชาคมหมู่บ้าน
6.1.2. จัดประชาคมท้องถิ่น
6.1.3. เสริมสร้างศักยภาพให้ชุมชนเข้มแข็ง
6.1.4. ส่งเสริมประชาธิปไตย
6.1.5. ส่งเสริมการร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน
6.1.6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ฯลฯ
6.2. การพัฒนาบุคลากร สถานที่ อุปกรณ์ และข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติราชการ
6.2.1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร
6.2.2. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการให้บริการสาธารณะ
6.2.3. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนด้านระบบดิจิตอล
6.2.4. พัฒนาระบบสารสนเทศ
6.2.5. ส่งเสริมการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์
6.2.6. พัฒนาระบบการจดทะเบียนพาณิชย์
6.2.7. พัฒนาระบบการรับเรื่องร้องทุกข์  ร้องเรียน  นิติการ
6.2.8. จัดทำแผนที่ภาษี/ฐานข้อมูลภาษี
6.2.9. พัฒนาระบบการจัดหารายได้และการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
6.2.10. เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  ในการปฏิบัติหน้าที่  การปลูกจิตสำนึก  ค่านิยม  คุณธรรมจริยธรรม  และสร้าง <br>
  วินัยแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฯลฯ
6.3. การสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
6.3.1. สนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การส่งเสริมการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนา
7.1 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
7.1.1. การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
7.1.2. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว ฯลฯ