องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว

      ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนและรายเก่าที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาในเขตองค์การบรหารส่วนตำบลคลองห้า สามารถโหลดเอกสารการสมัครได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ no

พร้อมแนบเอกสารดังนี้

     1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

     2.สำเนาทะเบียนบ้าน

     3.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการมีความประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร

     4.หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ในกรณียืนคำขอแทนฯ)

 ** หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-0177391 ต่อ 106   กองสวัสดิการสังคม    เอกสารประกอบ

การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ